Kdo Vás léčí a jak zajišťujeme ochranu dat

Nejmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
právní rozbor


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a závěrům:

Právní úprava
Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správce jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.

Podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu.

Status správce
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, který podniká podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Hlavní činnost správce
Hlavní činností správce je poskytování zdravotních služeb. Právní předpisy ukládají každému poskytovateli zdravotních služeb vést zdravotnickou dokumentaci a další evidence. Vedení zdravotnické dokumentace a dalších evidencí je neoddělitelnou součástí hlavní činnosti správce.

Rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů
Monitorováním subjektů údajů se rozumí zejména jejich sledování a profilování na internetu, zejména za účelem přijetí rozhodnutí, která se jí týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu jejích osobních preferencí, postojů a chování (bod 24. odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů), v obecné rovině pak každá aktivita spočívající ve sledování subjektů údajů či jejich chování, a to bez ohledu na to, jestli k němu dochází fyzicky nebo v prostředí internetu. Takové operace správce neuskutečňuje, případně jen v míře nikoliv rozsáhlé. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Do hlavní činnosti správce spadají operace zpracování v rámci vedení zdravotnické dokumentace, tedy i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zejména pak informací o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů v míře, která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba zanedbatelná. Tento závěr správce vyslovuje s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých pacientů, k rozsahu osobních údajů o nich vedených i k době zpracování. Závěr o tom, že správce jako jednotlivý poskytovatel ambulantních zdravotních služeb odpovídá i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého zpracování osobních údajů nemá být považováno za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pacientů nebo klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů při poskytování zdravotních služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona o zdravotních službách rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb. V podmínkách ambulantního poskytovatele, jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem vždy lékař, nikoliv však všeobecná sestra, dětská sestra ani praktická sestra. Je tomu tak proto, že tito nelékařští zdravotničtí pracovníci v ambulanci fakticky nevykonávají své povolání samostatně a návrh, koordinaci, realizaci a vyhodnocení individuálního léčebného postupu vždy zajišťuje lékař. U poskytovatelů s menším počtem ošetřujících zdravotnických pracovníků, mezi které patří i správce, k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů vzhledem k výše uvedeným kritériím nedochází. Uvedenou hranici správce odůvodňuje tím, že u počtu, který nedosahuje 10, lze hovořit o jednotlivých zdravotnických pracovnících (jde o jednotky osob), o nichž pojednává bod 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Počet ošetřujících zdravotnických pracovníků současně limituje kapacitu správce jako poskytovatele zdravotních služeb a tím i rozsah zpracování osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Požadavek práva Evropské unie nebo práva České republiky
Právo Evropské unie (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiný pro správce závazný předpis) ani právní předpisy České republiky neukládají správci, aby jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 

MUDr. Jana Filipová

 VZDĚLÁNÍ:

 • 1988–1994 I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • obor – všeobecné lékařství
 • 1997 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2009 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • od 2006 člen České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP
 • absolvent specializovaného kursu v urodynamice Mezinárodní společnosti pro inkontinenci


PRAXE:

 • od 1994 – I. gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy Praha
 • od 2005 – dosud Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 • od 2008 – dosud GYNAMB Chrudim s.r.o.
    

prim. MUDr. František Liška

VZDĚLÁNÍ

 • 1967–1973 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 1978 atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1984 atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

PŘEHLED PRAXE

 • 1976–1985 sekundární lékař, zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Cheb, s.r.o.
 • 1986–2001 ordinář pro rizikové těhotenství gynekologicko-porodnické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 • od 2001 – do 2010  primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Chrudim, a.s.
 • od 2010 gynekologicko porodnické oddělení krajské nemocnice Kolín
 • od 1994 – dosud člen čestné rady České lékařské komory

 

Bc.Vlasta Antošová

VZDĚLÁNÍ

 • 1992–1996 SZŠ Chrudim, obor všeobecná sestra
 • 2006 – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
 • bez odborného dohledu (registrovaná)
 • 2009 – certifikát Laktační poradce
 • 2010 – absolvent specializovaného kurzu v urodynamice
 • 2011-2013 bakalářské studium obor ošetřovatelství, VOŠ Pardubice

PRAXE

 • 1996 – Nemocnice Chrudim, a.s., Metabolická jednotka
 • 2004 – soukromá zubní ordinace, sestra
 • od 2008 – dosud GYNAMB Chrudim, sestra